Izdalītais serveris, VPS, VDS, hostings Vācijā, Holandē
Ieiet panelī
EUR | USD

Līgums par pakalpojumu sniegšanu

1. PAMATNOTEIKUMI
 1.1. Šie Statūti un to grozījumi stājas spēkā to publikācijas mājaslapā coretek.lv brīdī. Tie apraksta kompānijas coretek.lv sniedzamo interneta pakalpojumu ekspluatācijas nosacījumus un paņēmienu, kā arī nosaka abu pušu tiesības un pienākumus. coretek.lv interneta pakalpojumu apmaksa no Klienta puses ir ekvivalenta piekrišanai ar šo Statūtu nosacījumiem formā, kas ir publicēta mājaslapā coretek.lv. (skat. 1. pielikumu: PAZIŅOJUMS PAR RISKIEM).
 
1.2. Izvēlētā pakalpojuma pasūtījums ar pasūtījuma formas mājaslapā coretek.lv palīdzību ir līguma par pakalpojumu sniegšanu starp coretek.lv un personu, kas veic reģistrāciju, kas ir ekvivalenta piekrišanai šiem Statūtiem un to nosacījumu ievērošanas saistību pieņemšanu. Kopš līguma noslēgšanas brīža persona, kas veic reģistrāciju, kļuva par Klientu. Jebkura veida reklamācijas, kuras izriet no Statūtu nezināšanas, netiks izskatītas.
 
1.3. coretek.lv patur sev tiesības jebkurā brīdī mainīt savus Statūtus. Šī līguma nedenonsēšana no Klienta puses 7 dienu laikā kopš grozījumu ieviešanas šajos Statūtos tiks uzskatīta par Klienta grozījumu pieņemšanas ekvivalentu. Statūtu grozījumi tiek publicēti mājaslapā www.coretek.lv un stājas spēkā kopš to publikācijas brīža interneta mājaslapā. coretek.lv nav pienākuma paziņot Klientam par grozījumiem Statūtos ar citiem paņēmieniem, izņemot aprakstītos šajā paragrāfā.
 
 
 
2. SERVERU EKSPLUATĀCIJA
2.1. coretek.lv sniedz sekojošus interneta pakalpojumus: elektroniskā pasta adreses, virtuālus serverus, VPS – Virtual Private Server pakalpojumus (t. i., Virtuāli Piešķirtus Serverus), t. s. „piešķirto serveru” pakalpojumus, t. s. „hostinga” pakalpojumus (mājaslapu izvietošana coretek.lv serveros).
 
2.2. Klients ir pilnīgi atbildīgs par materiālu saturu, kas ir izvietoti viņu ekspluatējamos serveros, kurus piešķīra firma coretek.lv. Visu coretek.lv. piegādātie pakalpojumi var būt izmantoti tikai mērķos, kuri nav pretrunā likumam, kas izslēdz (bet neierobežojas ar to) materiālus, kuri ir aizsargāti ar autortiesībām, materiālus, kuri satur draudus, kas sastāda komerciālo noslēpumu, reklāmas vai citu surogātpastu, kā arī necieņu pret privātdzīvi. coretek.lv patur sev tiesības patstāvīgi nolemt, kādi materiāli ir līguma nosacījumu pārkāpums.
 
2.3. coretek.lv patur sev tiesības dzēst no servera aizdomīgu programmas nodrošinājumu, ja tas tieši, netieši vai potenciāli var nodarīt zaudējumu firmai coretek.lv un citiem tās abonentiem.
 
2.4.  Klients piekrīt personīgo datu (kuri bija iesniegti pakalpojumu reģistrācijas laikā) apstrādei no firmas coretek.lv puses. Klients paziņo, ka zina par personīgo datu, kuri ir iesniegti firmai coretek.lv, aktualizēšanas iespējamo nepieciešamību. coretek.lv apņemas ievērot noslēpumu, kas ir saistīts ar Klienta personīgiem datiem. Ja Klients skaidri neiebilda pret to, coretek.lv ir tiesības izvietot Klienta nosaukumu vai uzvārdu savā rekomendācijas sarakstā.
 
2.5.  Klientam ir pienākums aizsargāt savu piekļuves paroli, un viņš apņemas nemēģināt uzlauzt citu lietotāju piekļuves paroles, vai kaitēt citiem lietotājiem ar jebkuriem citiem paņēmieniem.
 
2.6. Gadījumos, kad Statūti ierobežo datu trafiku vai kapacitāti, abonents atlīdzina viņa veiktas pārsniegšanas vērtību vai maina paketi (tarifu) pret daudz aktuālāku. Šajā mēnesī neizmantotais trafika limits nevar būt izmantots nākamajā mēnesī.
 
2.7.  Klients nav atbildīgs par zaudējumu, kas bija nodarīts, sakarā ar šo Statūtu neievērošanu un nelikumīgo darbību, kuru veica ar interneta starpniecību.
 
2.8. Klients apņemas savlaicīgi reaģēt uz ienākošām sūdzībām (abuses): veikt pasākumus tās cēloņu novēršanai un paziņot par to coretek.lv pārstāvjiem ar biļetēm, ar billinga sistēmas palīdzību. Pretēja gadījumā coretek.lv patur sev tiesības atteikt piešķirt piekļuvi pakalpojumam pēc 5 dienu izbeigšanās kopš brīža, kad klients saņem sūdzību.
 
2.9.  coretek.lv patur sev tiesības lauzt šo līgumu un atteikt piekļuvi pakalpojumam, neatmaksājot samaksātus līdzekļus gadījumā, kad klients ļaunprātīgi izmanto uzticību no coretek.lv puses, kas izpaužas tīšā kaitējuma izdarīšanā ar pakalpojuma palīdzību, kuru veica ar interneta starpniecību. Pie šī punkta attiecināmas darbības, kas ir saistītas ar kaitīga PN (vīrusi, „trojāni”, „eksploiti”) izvietošanu publiskā piekļuvē, saite uz to izvietošanu; darbības, kas ir saistītas ar vadošo PN izvietošanu inficētiem datoriem (botnet kontrolleri); darbības, kas ir saistītas ar nevēlamās reklāmas masveida izsūtīšanu ar elektroniskā pasta palīdzību (surogātpasts); darbības, kas ir saistītas ar oficiālo organizāciju un juridisko personu viltoto mājaslapu lapu izvietošanu („fišings”); personīga rakstura informācijas vākšanas darbību, kas iekļauj sevī piekļuves un apmaksas rekvizītus maksājumu sistēmām („kardings”); kā arī citas darbības, kuras pārkāp Krievijas Federācijas, Vācijas Federatīvās Republikas, Nīderlandes Karalistes, Eiropas Savienības (ES) likumdošanu.
 
2.10. coretek.lv pienākumos ietilpst piedāvājamo pakalpojumu aparātu komponentes tehniskā palīdzība, un proti: a) tīkla pieejamības problēmu risināšana; b) iekārtas, tai skaitā arī piedāvāto serveru aparātu problēmu risināšana datu centrā; c) maksimāli izvērstas konsultācijas un padomi Klientiem par rodošo problēmu novēršanas paņēmieniem (atbilstoši Kompānijas speciālistu kompetencei); d) informācijas vākšana no Klientiem un tās analīze, un savlaicīga pasākumu veikšana, lai novērstu rodošās problēmas, kontaktējot ar dežurējošiem tehniķiem datu centru mašīnu zālēs. Pakalpojumam „virtuālais hostings” arī coretek.lv pienākumos ietilpst sistēmu sistēmiskā administrēšana, kurās ir izvietotas Klientu mājaslapas un savlaicīga traucējumu novēršanas tajās. Piešķirto klientu serveru administrēšana neietilpst Coretek.lv tehniska atbalsta pienākumos, bet ir iespējama uz maksājuma pamata.
 
2.11. Coretek.lv var pieprasīt sniegt administratora līmeņa piekļuves serverim, lai pārbaudītu programmu nodrošinājuma licences izmantošanu. Klientam ir pienākums 3 diennakšu laikā kopš paziņojuma brīža sniegt piekļuves, pretējā ganījumā serveris var būt nobloķēts datu centra līmenī (Prasība ir ieviesta kopš 2017. gada 01. jūnija un šobrīd tiek izplatīta datu centrā MyLoc piešķirtiem serveriem, ar Windows 2008/2012 OS vadīšanu. Licences pārbauda korporācija Microsoft programmas Microsoft license review ietvaros).
 
 
3. LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN PAGARINĀŠANA
3.1. Līgums par interneta pakalpojumiem tiek noslēgts ar Klienta veikto pasūtījuma formas aizpildīšanu un nosūtīšanu pa elektronisko pastu, tā apstiprinājumu no firmas coretek.lv puses un ar Klienta apmaksas nosūtīšanu par viņam sniedzamiem pakalpojumiem. coretek.lv patur sev tiesības nepieņemt pasūtījumu, piemēram, ja pagātnē bija statūtu neievērošana, vai maksātnespējas gadījumā. Serveru piegādes termiņš ir atkarīgs no datortehnikas pieejamības noliktavā.
 
3.2. Abonēšanas līgums tiek noslēgts uz termiņu, kas ir noteikts pasūtījuma formulārā un tiek pakļauts automātiskai pagarināšanai uz kārtējo fakturēšanas periodu, saskaņā ar tarifu tīklu sākotnējā pasūtījuma brīdī, izņemot gadījumus, kad coretek.lv saņem rakstisko iesniegumu par nodomu denonsēt līgumu, vismaz 15 dienas iepriekš līdz nākamā faktūras perioda sākumam.
 
3.3. Gadījumā, kad pakalpojumi tiek pasūtīti ar citu paņēmienu, nekā ar pasūtījuma elektroniskas formas palīdzību, tad darbojas noteikumi, kuri ir noteikti ar šo citu pakalpojuma pasūtīšanas paņēmienu.
 
3.4. Katra no pusēm var denonsēt šo līgumu, vismaz, 15 dienas pirms nākama pārskata perioda sākuma.
 
3.5. Neatkarīgi no šī lēmuma, coretek.lv patur sev tiesības:
 
a) bez brīdinājuma lauzt līgumu un apturēt servera apkalpošanu gadījumā, kad pienācīga termiņā netiek veikta apmaksa par pakalpojuma īres pagarināšanu,
b) bez brīdinājuma lauzt līgumu un apturēt servera apkalpošanu jebkura cēloņa dēļ, kuru coretek.lv, no šo statūtu, tai skaitā 2.2. noteikumu pārkāpšanas redzes punkta, uzskatīts par pietiekamo.
 
3.6. coretek.lv nav pienākuma veikt abonenta maksas atmaksu līguma laušanas gadījumā pēc Klienta iniciatīvas līdz termiņa, kuram bija nopirkts abonements, izbeigšanās.
 
3.7. Abonenta maksas atmaksa ir iespējama ar to pašu paņēmienu, ar kuru bija veikta apmaksa.
 
3.8. Gadījumā, ja tarifa plāns nederēja kādu iemeslu dēļ, coretek.lv patur sev tiesības ieturēt 20% no atmaksājamiem līdzekļiem. Gadījumā, kad ir piekrišanas atmaksāt līdzekļus iekšējā bilancē, tad ieskaitāmā summa sastāda 100%.
 
3.9. Atmaksa netiek veikta, ja pakalpojums bija atkārtoti bloķēts prettiesisko darbību rezultātā, kuri tika īstenoti lietotāja vārdā.
 
3.10. Atmaksa ar maksājumu sistēmas starpniecību, kas atšķiras no tās, ar kuras palīdzību tika veikta līdzekļu ieskaitīšana, nav iespējama.
 
3.11. Atmaksa nav iespējama gadījumā, kad tiek izmantoti: paymer, perfect money, okpay, onpay čeki.
 
3.12. Kad kontrakts beigsies neatkarīgi no tā cēloņa izbeigšanās, Klientam ir pienākums nekavējoties pārtraukt pakalpojuma ekspluatāciju, kā arī īstenot savu datu rezerves kopēšanu. coretek.lv nekādā veidā nav atbildīga par Klienta datu zaudēšanu.
 
 
 
4. CENRĀDIS, BILLING, MAKSĀJUMI
4.1. Klients veic avansu maksājumus par abonementu pakalpojumiem, t. i., pakalpojumi tiek sniegti  vai atjaunoti tikai pēc 100% priekšapmaksas.
 
4.2. Maksājums par abonementu pakalpojumiem – tā ir maksa par piešķirto serveri ekspluatāciju, VPS (virtuāli piešķirot serveru) vai hostingu coretek.lv tīklā, un neiekļauj tādus pakalpojumus, kā piekļuves Internetam saņemšanu, programmas nodrošinājuma konfigurāciju vai nu vietnes izveidošanu.
 
4.3. Atsevišķo abonementu pakalpojumu vērtība var būt pakļauta izmaiņām, ja coretek.lv nonāks pie secinājuma, ka tam ir būtiskie pamatojumi, tai skaitā ir valūtu kursu izmaņas. Abonentu maksājumu samaksa aizsargā Klientu no cenu izmaiņām līdz termiņa beigam, kuram bija iegādāts abonements.
 
4.4. Apmaksai par abonementa pagarināšanu ir jābūt iemaksātai līdz nākamā faktūras perioda sākumam. Ja maksājums netiks veikts šajā termiņā, coretek.lv ir tiesības lauzt līgumu un pārtraukt Klienta apkalpošanu.
 
4.6. coretek.lv nekādā veidā nav atbildīga par problēmas, kuras rodas maksājuma nokavējumu dēļ, par kuru vainīgās ir trešās puses, tādas kā pasts, banka u tml.
 
4.7. Kontrakta laušana neatbrīvo Klientu no firmai coretek.lv pienākošās summas samaksāšanas.
 
4.8. Gadījumos, kad Klients uzņemas saistības par kredīta dzēšanu, kuru izsniedza kompānija coretek.lv (samaksas termiņa sadalīšanās) un pārkāpa vienošanos,  coretek.lv patur sev tiesības  nodot darījuma materiāli kompetentās institūcijās (Webmoney arbitrāža u. c.)ar nolūku regulēt finansiālo strīdu starp Klientu un kompāniju coretek.lv, kā arī izvirzīt prasību Klienta parādu apmērā un pieprasīt tos kompensēt likuma noteiktajā kārtībā.
 
4.9. Nokavēto un dzēsto virtuālā hostinga kontu (shared) atjaunošana ir iespējama ar sekojošiem nosacījumiem: - lietotāja konta pilnā arhīva beztermiņa glabāšana cPanel sastāda 50USD – vienā reizē par pilnu arhīvu; vai 100% priekšapmaksa par pakalpojumu ekspluatācijas nākama gada laikā + $50 USD – vienā reizē par konta atjaunošanu no rezerves kopijas.
 
 
5. Coretek.lv ATBILDĪBA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI
5.1. coretek.lv garantē sniedzamo pakalpojumu coretek.lv atteiču izturību 99,6% līmenī, gada mērogos. Gada mērogos laika 1% var būt izmantots profilakses darbiem. coretek.lv kompensē Abonentam dokumentāri apstiprinātu iespējamo pārtraukumu pakalpojumu piegādes pastāvīgumā vairāk nekā 24 stundu laikā, kas notika coretek.lv vainas dēļ pakalpojuma sniegšanas prolongācijas veidā uz termiņu, kas ir divās reizēs lielāks, nekā pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma periods, ar nosacījumu, ka tās nebija nepareiza telekomunikācijas vai ciparu (digitālu) līniju darbu sekas, uz kurām netiek izplatīta kontrole no firmas coretek.lv puses.
 
5.2. Izņemot iepriekš norādītos gadījumus, pakalpojumi tiek sniegti uz pamata „kā ir”, un „kāds ir pieejams”, un coretek.lv izslēdz, bet Klients atsakās no tiešām vai paredzamām deklarācijām un garantijām, kas izriet no likuma spēkā esamības, vai citā veidā, iekļaujot, taču, neierobežojoties ar tām, paredzamas kvalitātes komerciālas garantijas, derīgumus specifiskiem mērķiem, kārtības, kā arī jebkuru garantiju nepārkāpumu, kuras izriet no transakcijas gaitas, no parastās vai komerciālās prakses. coretek.lv negarantē, ka pakalpojums darbosies bez kļūdām, trūkumiem vai pārtraukumiem. Ne viena no pusēm nebūs atbildīga par jebkuriem netiešiem, nejaušiem, iepriekš nodomātiem vai sekundāriem zaudējumiem, kā arī neveiks zaudējumu (tai skaitā zaudējumu, kuri izriet no Klienta zaudētās peļņas, zaudēto klientu, garām palaisto komerciālo iespēju, paredzamās ietaupītās naudas) soda atlīdzināšanu. coretec.ru atbildību par zaudējumu, kas izriet no pakalpojumu sniegšanas vai jebkura cita cēloņa, tai skaitā (bet ne tikai) kļūdām vai citiem trūkumiem, pakalpojuma ekspluatācijas, vai kas izriet no pakalpojuma nesniegšanas fakta, vai nu atbildība, kura rodas darbības vai bezdarbības dēļ, iekļaujot Klienta datortehnikas vai programmas nodrošinājuma avārijas vai citus zaudējumus, kuri rodas pēc pakalpojuma piegādes, tiks ierobežota ar pakalpojuma termiņa piegādi, kā bija minēts iepriekš. Nekādā gadījumā firmas coretek.lv kopējā atbildība nepārsniedz Klienta veikta maksājuma firmai coretek.lv vērtību šajā mēnesī.
 
5.3. Neviena no pusēm nav atbildīga par jebkuru no savām saistībām neizpildīšanu vai izpildīšanas novilcināšanu, kuras izriet no šī līguma (citām, nekā maksājumu veikšana, kuri izriet no šī līguma), gadījumā, kad šī saistību īstenošana nav iespējama, tieši vai netieši, saistībā, jebkura ārējā un neparedzēta cēloņa dēļ, izņemot nepārvaramas varas apstākļus, tai skaitā saistībā ar ugunsgrēku, plūdiem, augstāko spēku darbībām, elektrisko strāvu piegādes pārtraukumiem vairāk par 48 stundu laikā, streikiem, likumdošanas aktiem, katastrofām, citu planētu rasas iekļūšanām, transporta vai sakaru darba pārtraukumiem, piegādes pārtraukumiem  vai ar piegāžu neiespējamību, vai ar neiespējamību trešajām pusēm izpildīt saistības, kuras ir saistītas ar jebkuras iekārtas vai materiālu ražošanu un piegādi, kas ir nepieciešami pusei, lai īstenotu pienākumus, kuri izriet no šī līguma.
 
5.4. Klients piekrīt pilnīgi uzņemties atbildību par failiem un datiem, kuri ir izvietoti coretek.lv serveros un piekrīt parūpēties par failu un datu (kuri atrodas coretek.lv serveros) drošu rezerves kopiju. coretek.lv nav atbildīga par datu zaudēšanu, tai skaitā, kas izriet no aizkavējumiem un pārtraukumiem, kuri rodas firmas coretek.lv un tās darbinieku vainas dēļ. coretek.lv nav atbildīga par informācijas, kuru saņem ar elektroniskā pasta starpniecību, kvalitāti kā arī par tās saturu.
 
5.5. coretek.lv nav atbildīga par zaudējumu, kuru nodarīja Klients gadījumā, kad pakalpojums bija nepareizi ekspluatēts un bija zaudētas piekļuves paroles.
 
5.6. coretek.lv nav materiāli, vai citādi atbildīga par Klientu mājaslapu darba pārtraukumiem, kurus izraisīja programmas nodrošinājuma (kas ir iegādāts pie trešajiem personām; bezmaksas sniedzamās vadības paneļi izdalītiem serveriem arī attiecas pie šīs kategorijas) kļūdas.
 
 
 
6. NOSLĒGUMA NOLIKUMI
6.1. Statūti un grozījumi tajos stājas spēkā kopš to publicēšanas brīža mājaslapā www.coretek.lv.
 
6.2. Šie Statūti ir pilnvērtīgs līgums starp coretek.lv un Klientu attiecībā uz lietas priekšmetu. Visi iepriekšējie līgumi un iesniegumi attiecībā uz lietas priekšmetu ir nomainīti ar šo līgumu.
 
 
 
1. pielikums: PAZIŅOJUMS PAR RISKIEM
Piedāvājamās preces un pakalpojumi tiek sniegti nevis pēc personas vai uzņēmuma, kas ekspluatē WebMoney Transfer sistēmu, pasūtījuma. Mēs esam neatkarīgs uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus, un patstāvīgi pieņemam risinājumus par cenām un piedāvājumiem. Uzņēmumi, kuri ekspluatē WebMoney Transfer sistēmu, nesaņem komisijas atlīdzību vai citas atlīdzības par piedalīšanos pakalpojumu sniegšanā, un tie nav atbildīgi par mūsu darbību.
 
Atestācija, kas ir veikta no WebMoney Transfer puses, tikai apstiprina mūsu rekvizītus nākšanai saskarsmē un apstiprina personību. Tā tiek veikta pēc mūsu vēlmes un nenozīmē, ka mēs jebkāda veidā esam saistīti ar WebMoney sistēmas operatoru pārdošanām.
 
Pilns teksts http://www.webmoney.ru/rus/cooperation/legal/syagreement1.shtml
Atbalsts Strādā diennakts laikā
Atbalsts
Strādā diennakts laikā
Pieejams IPv4 un IPv6
Kanāls tīklā
Pieejams IPv4 un IPv6
Iekārtas
Iekārtas
Jaunas un mūsdienīgas